Metale i Stopy

Miedź – cienka próbka o wysokiej przewodności

Przedstawiony wykres obrazuje wynik pomiaru próbek miedzi o różnych grubościach.

Rezultat jasno dowodzi, że system może z powodzeniem mierzyć materiały o bardzo dużej dyfuzyjności cieplnej. Ponadto wynik ten pokazuje, że nawet przy zmniejszeniu grubości próbki od standardowych 3,0 mm do cienkowarstwowych 0,25 mm, pomiar nadal dokonywany jest z bardzo dużą dokładnością, mimo znacznego zmniejszenia grubości. Oczywiście przygotowanie próbki, a w tym pomiar jej grubości, musi być w takich przypadkach wykonywany z dużą dokładnością, ponieważ może być przyczyną wzrostu niedokładności wyznaczenia wartości dyfuzyjności cieplnej.

Wartości dyfuzyjności cieplnej próbek miedzi są zgodne z wartościami literaturowymi.