Słownik

Temperatura Curie 

Temperatura, w której następuje przejście między fazą ferromagnetyczną i paramagnetyczną.

W fizyce i materiałoznawstwie temperatura Curie (TC) lub punkt Curie to temperatura, powyżej której materiały magnetyczne tracą swoje właściwości ferromagnetyczne i stają się paramagnetykami. Temperatura Curie została nazwana na cześć Piotra Curie (1859-1906), który wykazał, że magnetyzm został utracony w krytycznej temperaturze TC.

Pierwiastki i stopy ferromagnetyczne wraz z ich temperaturami Curie - np.:

MaterialCurie Temperature
Fe770°C
Co1115°C
Ni354°C
Gd19°C
AlNiCo850°C
Ferrite450°C
Sm Cobalt750 - 825°C
Nd-Fe-B310 - 340°C

Application Examples

Stal - przejścia fazowe

Przedstawiono tutaj wynik pomiaru DSC (Skaningowa Kalorymetria Różnicowa) obrazujący szereg przemian fazowych w próbce stali (SAE 107). W temperaturze około 751°C dwa przejścia fazowe nakładają się na siebie. Wzrost natężenia przepływu ciepła do około 735°C wynika z przejścia Curie (zmiana właściwości magnetycznych). Zmiana struktury kryształu (struktura bcc do fcc) powoduje główny efekt EndotermicznyA sample transition or a reaction is endothermic if heat is needed for the conversion.endotermiczny takiej przemiany. Ze zmianą strukturalną wiąże się zmiana entalpii o 63 J/g. Topnienie próbki zaobserwowano w temperaturze około 1367°C (ekstrapolowana temperatura początku efektu - onset) i występowało w dwóch etapach (piki przy 1395°C oraz 1471°C). Ciepło topnienia wynosiło 268 J/g. (pomiar za pomocą NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus®®)

Żelazo

Różnice przepływu ciepła metodą DSC dla próbki żelaza zmierzono w zakresie od temperatury RT do 1620°C. Pik przy 770°C wynika ze zmiany właściwości magnetycznych materiału (przejście Curie). W szczytowych temperaturach 926°C i 1399°C nastąpiły dwie zmiany w strukturze krystalicznej próbki. Najprawdopodobniej ze względu na zanieczyszczenia w materiale temperatury te są nieco przesunięte w stosunku do wartości literaturowych dla czystego żelaza [1]. Topnienie nastąpiło w temperaturze 1534°C (ekstrapolowany początek efektu topienia - onset). Ciepło topnienia wynosiło 266 J/g. To mniej niż 1,5% odchylenia od typowych wartości literaturowych dla czystego żelaza.

[1] Das Techniker Handbuch, Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik, 15. Auflage, Herausgeber Alfred Böge, Vieweg Verlag, 1999