Słownik

Utwardzanie (reakcje sieciowania) 

Dosłownie przetłumaczony termin „sieciowanie” oznacza „sieciowanie krzyżowe”.

W kontekście chemicznym jest używany w przypadku reakcji, w których cząsteczki są ze sobą łączone poprzez wprowadzenie wiązań kowalencyjnych i tworzenie trójwymiarowych sieci. Utwardzanie opisuje również proces, w którym reakcje chemiczne lub procesy fizyczne dają lepiej usieciowane, twardsze lub trwalsze produkty. 

Przy pomocy Analizy Termicznej istnieją różne możliwości badania reakcji sieciowania. Jedną z metod jest Różnicowa Analiza Termiczna (DTA) lub Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC). Obrazem reakcji sieciowania w pomiarach DSC są na przykład efekty egzotermiczne, na podstawie których można wyznaczyć charakterystyczne zakresy temperaturowe takich reakcji oraz ich entalpię. Ponadto pomiary DSC można również wykorzystać do określenia kinetyki reakcji sieciowania. Inną możliwością śledzenia reakcji za pomocą pomiaru jest Analiza Dielektryczna (DEA). W tym przypadku możliwe jest nawet śledzenie reakcji on-line (w czasie procesu) poprzez zastosowanie odpowiednich czujników pomiarowych. Zmianę właściwości mechanicznych materiału usieciowanego można określić za pomocą pomiarów DMA lub TMA