Słownik

Delta T(obs)

Obserwowany wzrost temperatury (delta Tobs) jest zmierzonym wzrostem temperatury w reakcji rozkładu z samonagrzewaniem próbki w warunkach adiabatycznych bez uwzględnienia współczynnika PHI